Põhikiri

TALLINNA LIIKUMISPUUDEGA INIMESTE ÜHING PÕHIKIRI

 1. Üldsätted
  1.1 Ühingu nimi on Tallinna Liikumispuudega Inimeste Ühing.
  1.2 Ühingu ametlik lühend – TLIÜ
  1.3 TLIÜ on parteipoliitiliselt ja religioosselt sõltumatu avalikes huvides tegutsev vabatahtlik ja heategevuslik ühendus.
  1.4 TLIÜ on mittetulunduslik eraõiguslik juriidiline isik, mille eesmärk on koondada kõigi Tallinna liikumispuudega inimeste huvid ja seista nende ühishuvide eest võimu- ja valitsemisorganites.
  1.5 TLIÜ liikmeteks saavad olla kõik, Eestis elava liikumispuudega inimesed, kes on selleks ise soovi avaldanud ja täitnud liikmeksastumise avalduse.
  1.6 TLIÜ majandustegevus on kõrval tegevus, millest saadavat tulu kasutatakse põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. Majandustegevusest saadavat tulu liikmete vahel ei jaotada.
  1.7 Ühingu majandusaasta algab 01. jaanuar ja lõppeb 31.detsemberil.
  1.8 TLIÜ juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, õigusaktidest, käesolevast põhikirjast ja oma tegevuskavast.
  1.9 TLIÜ asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn
 2. TLIÜ tegevuse eesmärgid
  2.1. TLIÜ peamine tegevuse eesmärgiks on Tallinna ja Harjumaa liikumispuudega inimeste ühishuvide eest seismine. Ühishuvid on kõigi Tallinna liikumispuudega ja ühingu liikmete huvid.
  2.2. Ühing teostab järelvalvet puuetega inimeste võrdsete võimaluste standardreeglite täitmise üle ja aitab igati kaasa nende elluviimisele.
  2.3. Liikmete ja nende toetajate ühendamine aktiivseks osalemiseks, samuti liikmete probleemide väljaselgitamisele, avalikustamisele ja lahendamisele kaasaaitamine.
  2.4. Liikmete huvide kaitsmine riiklikes ning kohalikes võimu- ja valitsemis-organites.
  2.5. Koostöös erinevate asutustega – omavalitsusorganid, sotsiaal-, tervishoiu- ja haridusasutused – liikumispuudega probleemide lahendamisele ning liikumispuudega elanike integreerimisele tavaühiskonda kaasaaitamine, neile võrdsete õiguste tagamine osavõtuks täisväärtuslikust elust. Sidemete sõlmimine ja koostöö erinevate ühingute, seltside, kodade ning liitudega ja teiste Ühingu tegevusest huvitatud juriidiliste ja füüsiliste isikutega Eesti Vabariigis ja välisriikides.
  2.6. TLIÜ liikmete koolitamine toimetulekuks – loengute, teabepäevade, seminaride, kursuste, nõustamiste, diskussioonide korraldamine.
  2.7. Heategevuslike ürituste, näituste, korjanduste, laagrite ja muude tuluürituste korraldamine põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.
  2.8. Liikmete harrastus- ja ühistegevuse korraldamine.
  2.9. Ühingu tegevuse eesmärk ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine.
  2.10. TLIÜ-l on õigus:
  2.10.1. Arendada majandustegevust seadusega lubatu piirides.
  2.10.2. Luua sihtasutusi Tallinna liikumispuudega inimeste huvides.
  2.10.3. Anda välja trükiseid.
  2.10.4. Kasutada palgalisi töötajaid.
 3. TLIÜ liige, liikmeks vastuvõtmise, väljaastumise ja väljaarvamise kord
  3.1. TLIÜ liige
  3.1.1. Liikmeks võivad olla kõik Eestis elavad liikumispuudega inimesed ning füüsilised ja juriidilised isikud, kelle eesmärgiks on TLIÜ põhikirjaliste ülesannete lahendamisele kaasaaitamine. TLIÜ seisab peamiselt Tallinna liikmete eest aga ütleb ka võimalusel sõna sekka teiste liikmete eest.
  3.2. TLIÜ liikmete vastuvõtmine
  3.2.1. Liikmeks astumiseks esitab taotleja TLIÜ juhatusele vormikohase avalduse ja tasub liikmemaksu TLIÜ arveldusarvele.
  3.2.2. Juhatus kontrollib liikmeks astumise taotluse vastavust ja liikmemaksu tasumist.
  3.2.3. Liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus.
  3.3. Ühingu liikmest väljaastumine toimub väljaastuja kirjaliku avalduse alusel. Ühingu liikmemaksu ei tagastata. Ühingust väljaastuja peab andma avalduse juhatusele üks kuu enne soovitud lahkumiskuupäeva.
  3.4. Ühingust väljaarvamine
  3.4.1. Ühingu liikmest väljaarvamine toimub Ühingu juhatuse otsuse alusel.
  3.4.2. Väljaarvamise otsust peab toetama vähemalt kolm Ühingu juhatuse liikmetest.
  3.4.3. Ühingu liige, kes ei austa Ühingu põhikirja või ei täida Ühingu juhatuse või üldkoosoleku otsuseid, võidakse juhatuse otsusega Ühingust välja arvata.
  3.4.4. Ühingust väljaarvatud isikule saadab juhatus oma otsuse viieteistkümne tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates. Otsuses peab olema ära näidatud Ühingust väljaarvamise põhjus.
  3.4.5. Ühingu juhatuse otsuse peale võib väljaarvatud liige esitada vastulause ühe kuu jooksul üldkoosolekule juhatuse kaudu arvates vastava otsuse kättesaamisest.
  3.4.6. Ühingu üldkoosoleku otsus on lõplik.
 4. TLIÜ liikmete õigused ja kohustused.
  4.1. Liikmel on õigus:
  4.1.1. Osaleda hääleõigusega TLIÜ üldkoosolekul
  4.1.2. Esitada ettepanekuid juhatusele TLIÜ tegevuse parandamiseks.
  4.1.3. Osaleda TLIÜ tegevuses ja üritustel.
  4.1.4. Saada täielikku informatsiooni TLIÜ tegevuse kohta.
  4.2. Liige on kohustatud:
  4.2.1. Järgima TLIÜ tegevuses osalemisel põhikirja, täima juhtorganite otsuseid, mis ei ole vastuolus Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega ja käesoleva põhikirjaga.
  4.2.2. Osalema TLIÜ tegevuses ühtsete põhimõtete ja eesmärkide saavutamise nimel.
  4.2.3. Tasuma õigeaegselt TLIÜ liikmemaksu, mille suuruse ja maksmise korra kehtestab üldkoosolek.
 5. TLIÜ üldkoosolek
  5.1. TLIÜ kõrgeim organ on liikmete üldkoosolek.
  5.2. TLIÜ liikmete üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt üks kord kalendriaasta jooksul.
  5.3. Üldkoosoleku aeg teatatakse vähemalt kaks nädalat ette enne selle toimumist.
  5.4. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse algatusel või seaduses sätestatud korras.
  5.5. Igal TLIÜ liikmel on üldkoosolekul 1 hääl.
  5.6. TLIÜ üldkoosoleku pädevusse kuulub:
  5.6.1. Põhikirja muutmine.
  5.6.2. Eesmärgi muutmine.
  5.6.3. Eelneva aasta majandus- ja tegevusaruande kinnitamine.
  5.6.4. Eelarve kinnitamine.
  5.6.5. Ühingu esimehe ja juhatuse liikmete arvu kinnitamine.
  5.6.6. Juhatuse liikmete valimine.
  5.6.7. Juhatuse liikmete töö tasustamine.
  5.6.8. Revisjonikomisjoni liikmete arvu kinnitamine ja liikmete valimine.
  5.7. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalenud TLIÜ liikmetest või nende esindajatest.
  5.8. Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest.
 6. TLIÜ juhatus
  6.1. Juhatuses on vähemalt viis liiget, mille üheks liikmeks on juhatuse esimees, kes korraldab ühingu tegevust ja asjaajamist.
  6.2. Juhatuse esimehe valib juhatus
  6.3. Juhatus valitakse kolmeks aastaks.
  6.4. Juhatuse igal liikmel on õigus esindada TLIÜ kõigis õigustoimingutes.
  6.5. Juhatus peab TLIÜ liikmetele andma vajalikku teavet juhtimise kohta ja esitama nende nõudel vastava aruande.
  6.6. Juhatuse tegevusvaldkondadeks on:
  6.6.1. Koolitustegevus.
  6.6.2. Avaliku arvamusse kujundamine, suhtlemine ajakirjandusega.
  6.6.3. Invapoliitilised ülesanded:
 • ligipääsetavus
 • majanduslik kindlustatus/kindlusetus;
 • transpordiküsimused;
 • parkimisprobleem;
 • isiklik abistaja/saatja, koduabi;
 • rehabilitatsiooniga seotud tegevused;
 • eluasemete küsimused;
 • abivahendite alane nõustamine;
 • töö ja haridus;
 • noorteküsimused.
  6.6.4. Tegevusaparaadi töö eest vastutamine.
  6.6.5. TLIÜ majandamine.
  6.6.6. Kontaktid riigiasutustega.
  6.6.7. Kontaktid teiste riikidega, lähipiirkondadega.
  6.6.8. Klubiline töö, vaba aja sisustamine.
  6.6.9. Puhkevõimaluste otsimine.
  6.7. TLIÜ juhatuse liikmel on õigus nõuda ühingu ülesannete täitmisel tehtud vajalike kulutuste hüvitamist.
  6.8. TLIÜ juhatuse liikme võib tagasi kutsuda kohustuste olulisel määral täitmata jätmise eest või võimetuse korral TLIÜ juhtida.
  6.9. TLIÜ juhatuse liikme tagasikutsumise otsustab üldkoosolek.
  6.10. TLIÜ juhatus võtab oma otsusega tööle palgalised töötajad, kes võivad olla juhatuse liikmed.
  6.11. TLIÜ juhatus on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest.
 1. Varad, majandustegevus ja järelevalve
  7.1. TLIÜ valdab, kasutab ja käsutab oma vara vastavalt põhikirjale.
  7.2. Oma põhikirjaliste ülesannete täitmiseks on TLIÜ-l õigus sõlmida lepinguid ning kasutada oma rahalisi vahendeid vastavalt üldkoosoleku poolt kinnitatud eelarvele.
  7.3. TLIÜ rahalised vahendid koosnevad:
  7.3.1. Liikmemaksust.
  7.3.2. Sihtotstarbelistest eraldistest.
  7.3.3. Annetustest, sh. sihtotstarbelistest annetustest.
  7.3.4. Majandustegevusest, ürituste korraldamisest laekuvatest summadest.
  7.3.5. Muudest laekumistest.
  7.4. Revisjonikomisjon kontrollib vähemalt 1 kord aastas TLIÜ finants– ja majandustegevust, rahaliste vahendite ja varade seadus- ja sihipärast kasutamist.
  7.5. Revisjonikomisjon esitab juhatusele ja üldkoosolekule revideerimisaktid.
 2. Raamatupidamine
  8.1. Juhatus korraldab TLIÜ raamatupidamise vastavalt kehtivatele raamatupidamise õigusaktidele.
 3. Majandusaasta aruanne
  9.1. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande seaduses sätestatud korras.
  9.2. Juhatus esitab aruanded üldkoosolekule kuue kuu jooksul, arvates majandusaasta lõppemisest. Aruannetele tuleb lisada revisjonikomisjoni aruanne.
  9.3. Majandusaasta aruande kinnitamise otsustab üldkoosolek.
  9.4. Kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.
 4. Ühinemine, jagamine lõpetamine
  10.1. TLIÜ ühinemise, jagunemise või lõpetamise ning likvideerimise otsustab üldkoosolek seaduses ja põhikirjas sätestatud korras. Likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
  10.2. Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist antakse TLIÜ allesjäänud vara üle Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud samalaadse tegevusega mittetulundusühingutele. Käesolevas punktis nimetatud tunnustele vastavatest isikutest teeb valiku üldkoosolek.
  Käesolev põhikiri on vastu võetud Tallinna Liikumispuudega Inimeste Ühingu üldkoosolekul Tallinnas, 06.06.2019. Endla 59